AIKAI KAMATAATA IBUKIN TE MWANE IBUKIA AKE AKI MWAKURI

(SUPPORT FUND FOR UNEMPLOYED)

 

  • E riai am ririki ni maiu 18 nakon 59

  • Ataein te reirei ake a mwanenaki iroun te tautaeka, e aki reke nakoia te mwane aei n reitaki ma buure ni karabuti

  • E na iai tuaa nakoia ake a kabongana buakaa te mwane

  • Uota am ID card man MOJ ke am bongi ni bung ke am passport ae tuai bane taina

  • E aki kabooaki te booma (form) ao a butiaki kauntira bwa a riai n anganako te booma n akea tauana ibukin bwakamwane mairoun te kauntira

  • E uki anaan te booma nikarokoa te tai ae na manga bon katanoataaki

  • Ibukin titiraki ao reitaki ma te aobiti MWYSSA iaon 75022120, 75021015 ke ASWO's n ami abamwakoro

 

Kam Bati n Rabwa