Mauri and Welcome

Feel free to navigate our official website for information on our support and services. More will be available soon

Kam bati n rabwa

UN75

Kam na bane n Mauri Roronrikiraken Kiribati ni kabane, iai ana uke-rongorongo tabeua te rabwata are te Botaki n te Aonaba (United Nations) ibukin bukamaruan ana ka 75 n ririki.

E kona n reke te uke-rongorongo aio n http://UN75.online

Te bubuti ae mangori ngkana kam kona ni kariki ami iango n te uke-rongorongo aio, riki ngkai bon taan kairiri ngkami ibukin abami nakon taai aika imwaira. Kanakoi/karokoi ami iango n ibuobuoki ao ni kataratara ibukin taain aika imwaira, n te aro ae e na ongo naba te aba ni bwanaami.

Kam bati n rabwa