Enumerators Recruitment

E kukurei ni katanoata MWYSSA bwa iai tangiraia aomata aika ana riki bwa taan taan kakae (enumerators) ibukin karaoan te kakae iaon te program ae e kinaki n arana ae Strengthening Peaceful Villages (SPV) ke “Boutakan te rau nte kaawa”. A tangiraki mane ao aine aika e moa man 21 te ririki ni waerake bwa ana karaoa te kakae aio.

Aio te makuri ae full time ao ena moa man 20th Tuun n te maan ae 3 nakon 4 te wiik iaon South Tarawa.

Taan kakae(enumerators) ana riai ni kona n wareware ao ni koroboki ni Kiribati, ao ana kona ni kabongai bwaai ni makuri ao ena tamaroa rabakauia iaon te reitaki ma te botanaomata.

Ake a nano nte makuri aio kam a taiaoka ni kanakoi ami reta ni bubuti nakon Te Tia Koroboki n te MWYSSA n raonaki ma ami CV ao reference, email  nakon mauea.wilson@unwomen.org ao taarota.aberaam@mwysa.gov.ki ke ni bon nikiria n te MWYSSA ni mwangana are te Women Development Division Ana toki butimwaean reta ni bubuti n 17 June 2022 n tokin te aoa ni makuri. Ibukin kamatata ao titiraki riki tabeua reitaki nakon te MWYSSA aobiti  ke n te tarebon are 75021015/75021016/75022120.

Kam Rabwa